Politika společnosti

Společnost TECHNOVIT a. s. se zabývá výrobou a kompletací acetylenových lahví, revizemi lahví a svazků lahví na technické plyny a ekologickou likvidací starých acetylenových lahví.

Úspěšnost prováděných činností závisí na efektivitě výroby při dodržení přísných požadavků na kvalitu, bezpečnost a předepsané limity pro ochranu životního prostředí, které jsou závazné pro všechny zaměstnancespolečnosti.

Misí společnosti je poskytovat ucelený rámec služeb v oblasti acetylenových lahví od jejich výroby až po ukončení jejich životnosti bez zatěžování životního prostředí v rámci ESG principu. Stěžejním cílem společnosti je rozšíření zákaznické základny nejen napříč Evropou a zaujímat čelní místo mezi poskytovateli těchto výrobků a služeb, ale zároveň být vnímáni a hodnoceni jako společnost, jež se řídí především zájmy zákazníka, zajišťuje bezpečné pracovní prostředí a chová se šetrně k životnímu prostředí. K naplnění všech cílů společnost využívá znalosti a zkušenosti svých zaměstnanců, znalosti potřeb zákazníků, dodavatelskou spolehlivost a postupnou inovaci technologií.

K zajišťování spokojenosti zákazníků, ochraně životního prostředí a k zajišťování zdraví bezpečné práce se společnost zavazuje neustále udržovat a zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém bezpečné práce, který je vytvořen podle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

V souladu s tímto posláním se společnost zavazuje k následujícímu:

 • vytváření a poskytování dostatečných materiálových a finančních zdrojů,
 • rozšiřování nabídky sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované kvality,
 • neustálou inovaci výrobků v závislosti na změnách příslušných norem,
 • zajištění uceleného životního cyklu poskytovaných výrobků
 • intenzivní kontrole požadované úrovně kvality zboží a služeb od dodavatelů,
 • podpoře všech dílčích procesů a jejich monitorování,
 • neustálému modernizování a zlepšování výrobních technologií a postupů,
 • neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace ve všech oblastech integrovaného systému (kvality, environmentu a BOZP),
 • sdělování integrované politiky všem zaměstnancům i veřejnosti,
 • zvyšování odborné úrovně a odpovědnosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a to pravidelným plánováním a prováděním školení a zajišťování tak profesního rozvoje a udržování povědomí o důležitosti jejich práce pro výsledek společnosti,
 • pěstování v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví,
 • vedení zaměstnanců k aktivnímu naplňování zásad stanovených touto politikou v rámci svých kompetencí a odpovědností,
 • trvalému plnění všech zákonem stanovených limitů a aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblastech životního prostředí a BOZP,
 • dodržování platných právních předpisů při všech prováděných činnostech v rámci společnosti a aplikaci těchto požadavků do všech pracovních činností společnosti,
 • zajištění pravidelných interních auditů, revizí zařízení a příslušné dokumentace,
 • pravidelnému vyhodnocování environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti a kontrolám provozu,
 • otevřené komunikaci a spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti životního prostředí a BOZP,
 • neustálému zlepšování a zvyšování efektivity a výkonnosti procesů, kvality výrobků, úrovně ochrany životního prostředí a kultury práce, a k vytváření celkové pracovní pohody,
 • v rámci prevence úrazů či poškození zdraví pracovníků zajištění bezpečných, nezávadných a zdravíneohrožujících pracovních podmínek,
 • preferování prevence před odstraňováním následků environmentálních dopadů,
 • soustavnému vyhledávání a hodnocení rizik, přijímání a realizace opatření k prevenci rizik, a to za spoluúčasti a projednávání s pracovníky či jejich zástupci.
 • prosazování politiky a ve spolupráci se zaměstnanci k naplňování a pravidelnému přezkoumávání její vhodnosti, efektivnosti a přiměřenosti.
 • ochrana zdraví zaměstnanců a neustálé dodržování stanovených opatření k zamezení šíření pandemických nemocí,
 • soustavnému vyhledávání druhotného využití produkovaných odpadů a snižování produkce nebezpečných odpadů.

V Ústí nad Labem dne 1. 2. 2023

Ing. Veronika Hladová
ředitel společnosti

Naši klienti