Zásady & Pravidla

Zásady ochrany životního prostředí a bezpečnostní pravidla ve společnosti Technovit a.s. pro externí společnosti a návštěvníky

Společnost Technovit a.s. stanovila ochranu životního prostředí a bezpečnost na pracovišti jako svou prioritu a v rámci systému environmentálního a BOZP managementu byla vytvořena environmentální a BOZP politika, ve které jsou stanoveny závazky společnosti v oblasti životního prostředí a pracovního prostředí. Environmentální i BOZP politika je součástí politiky integrovaného systému. Součástí integrované politiky jsou požadavky na neustálé zlepšování společnosti v oblasti ochrany životního a zajišťování bezpečného pracovního prostředí.

Společnost Technovit a.s. se sice zavázala aktivně nekomunikovat se všemi zainteresovanými stranami v oblasti EMS a ochrany životního prostředí, ale v rámci zajištění bezpečnosti vyžaduje po externích společnostech vykonávajících činnost v areálu společnosti Technovit a.s. dodržování všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a též k dodržování všech právních předpisů v oblasti BOZP a PO.

Externí společnosti se při všech činnostech v areálu společnosti Technovit a.s. zavazují:

 • Seznámit všechny své pracovníky vykonávající činnosti v areálu společnosti Technovit a.s. s těmito zásadami a písemně toto potvrdit.
 • Dodržovat povinnosti dané právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (nakládání s odpady, chemickými látkami a směsmi, obaly, ochrany vody a ovzduší) a nesou právní zodpovědnost za jejich porušení.
 • Dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a nesou právní zodpovědnost za jejich porušení.

A) Nakládání s odpady:

 • Produkované odpady shromažďovat vytříděné dle druhu odpadu v příslušných sběrných nádobách, pokud nemá společnost povinnost zajistit odstranění odpadu na vlastní náklady.
 • V místech vzniku odpadů nesmí být odpady ukládány mimo označené sběrné nádoby a ve sběrných nádobách musí být uloženy dle druhového označení, tzn. že nebudou druhově smíšené.
 • Odpady musí být zabezpečeny nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí.
 • Komunální odpad, který vzniká ve společnosti, je shromažďován v kontejnerech na komunální odpad. V kontejnerech na komunální odpad nesmí být shromažďovány nebezpečné odpady a recyklovatelné odpady (papír, plasty).

B) Nakládání s chemickými látkami a směsmi:

 • Nebezpečné chemické látky a směsi musí být uchovávány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do okolního prostředí. Kapalné nebezpečné chemické látky a směsi musí být uloženy v záchytných vanách.
 • Pokud budou chemické látky a směsi přelévány či přesypávány do neoriginálních obalů, musí být tyto obaly označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně látky např. s jinou látkou či s nápojem (musí být označeny minimálně názvem látky či přípravku).
 • Osoby nakládající s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi látek a směsí, s pokyny pro první pomoc, hasební zásah a opatření v případě úniku látek a směsí. Toto si zajistí externí firma na vlastní náklady.
 • V případě jakéhokoliv úniku látek je nutné na místo úniku aplikovat sorbenty (piliny, vapex, fibroil či jiné sorpční prostředky) a neprodleně informovat vedoucího výroby společnosti Technovit a.s.. V případě nedostupnosti vedoucího výroby je nutné informovat ředitele společnosti.

C) Ochrana vod:

 • Při manipulaci s ropnými látkami (oleje) a látkami závadnými vodám na pracovišti musí být ropná látka chráněna dvěma bariérami proti úniku do životního prostředí. To znamená, že nádoba (sud), ve které je látka umístěna, musí být umístěna ještě v jedné nádobě (záchytné vaně), která v případě poškození primární těsnící bariéry zachytí celý obsah této bariéry, popř. musí být látka umístěna v nádobě s dvojitým pláštěm.
 • Manipulační plochy s látkami závadnými vodám musí být mimo dosah kanalizace a zdrojů vody.
 • Při manipulací s látkami závadnými vodám (ropné látky) mít k dispozici sorpční materiály.
 • Při práci nesmí docházet k únikům ropných látek do životního prostředí. Pokud k tomu dojde, je nutno neprodleně zajistit místo úkapu posypem sorpčním materiálem (např. piliny, vapex). Sorpční materiál znečištěný ropnými látkami je nutno uložit do určené sběrné nádoby.
 • V případě havarijního úniku látek je nutné na místo úniku aplikovat sorbenty (piliny, vapex apod.) a neprodleně informovat vedoucího výroby společnosti Technovit a.s. V případě nedostupnosti vedoucího výroby je nutné informovat ředitele společnosti.

Rizika možného ohrožení:

 • Činnosti spojené se skladováním a manipulací pomocí manipulačních vozíků, které vytváří zdroj rizika úrazu a poškození zdraví.
 • Při skladování zboží, zejména při pohybu manipulačních motorových vozíků (při couvání, manipulaci s materiálem – možnost pádu materiálu, při vyjíždění a zajíždění manipulačních vozíků ze skladových prostor spol., najetí vozíku na osobu, přiražení osoby manipulačním vozíkem na pevnou překážku, pád manipulačního vozíku na osobu- převrácení) a samotného pohybu osob po komunikacích v objektech spol.
 • Při manipulaci s tlakovými lahvemi se jedná zejména o nebezpečí pádu přepravovaného zboží na osobu a dále též možnost pádu zboží z man.vozíku, popř. pádu osoby ze skladovací rampy.
 • Při manipulaci s technickými zařízeními, které zvýšenou měrou ohrožují život a zdraví osob ( např. el. zařízení, manipulační vozíky, silniční vozidla, svařování)
 • Při zakázaných činnostech na strojním zařízení, přístrojích , nástrojích a nářadí, které nebyly přiděleny k výkonu práce, a rovněž při vstupu osob do míst, kam není vstup povolen (el. rozvodny, rampy,).
 • Při chůzi osob po areálu spol. vzniká možnost nebezpečí náhodného podvrknutí, uklouznutí, zakopnutí převážně o případné nerovnosti a nebo v zimním období.
 • U odstavených vozidel a manipulačních vozíků vzniká nebezpečí a riziko požáru vlivem zkratu el. instalace.
 • Požární nebezpečí a riziko požáru a úrazu vzniká rovněž při porušování zákazů kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Aby bylo riziko co nejvíce eliminováno, je nezbytně nutné, aby zaměstnanci a ostatní osoby vstupovali do prostor areálu společnosti pouze se  souhlasem ved.výroby popř. pověřeného zástupce.

Požární ochrana

a) Obecně platné předpisy a předpisy platné v organizaci k zajištění PO, předcházení požárů a při jejich zdolávání, základní povinnosti fyzických osob z těchto předpisů vyplývající

 • zákon o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vybraná ustanovení, informativně
 • vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD, §23 ( upozornění na povinnost školení zaměstnanců , seznámení s evakuačním plánem, únikové východy, hlavní uzávěry médií – voda, elektřina a plyn,požární řád, zákaz kouření
 • viz. navazující pod bodem f) organizační směrnice k zabezpečení PO v Technovit a.s.

b) Seznámení s požadavky PO při výkonu požárně nebezpečných činností

 • určení míst se zákazem kouření
 • sváření v návaznosti na vyhlášku 87/1999 Sb., ČSN 050610, 050601, 050630, 050600 – předpisy pouze informativně (upozornění na nutnost v případě sváření, práce s otevřeným ohněm na nutnost dodržování předpisů např. vystavení povolení, vybavení pracoviště hasební technikou, dohlídka nad místem práce s otevřeným ohněm, zabezpečení místa hasební technikou)
 • určení osoby odpovědné za dodržování pořádku na pracovišti

c) Seznámení s dokumentací PO pracoviště ve vztahu k požárnímu nebezpečí

 • požární poplachová směrnice, požární evakuační plán – únikové cesty a východy
 • požární řád dotčených pracovišť

d) Požární nebezpečí konkrétního pracoviště

 • charakteristiky hořlavých látek a materiálů, množství skladovaných hořlavých látek, upozornění na konkrétní technická zařízení a požárně bezpečnostní zařízení

e) Vyhlášení požárního poplachu

Havarijní signály – vyhlášení nouzového stavu (POPLACH)
Požár, výbuch, mimořádná událost se vyhlašuje:

 • SIRÉNOU pro celý areál Technovit a Linde Gasu a.s.
 • Voláním 3x HOŘÍ pro konkrétní pracoviště

e) Vyhlášení požárního poplachu

Havarijní signály – vyhlášení nouzového stavu (POPLACH)
Požár, výbuch, mimořádná událost se vyhlašuje:

 • SIRÉNOU pro celý areál Technovit a Linde Gasu a.s.
 • Voláním 3x HOŘÍ pro konkrétní pracoviště

Ohlašovna požárů Technovit a.s. je 724 520 492 (p. Grunt, vedoucí výroby)

f) Druhy PHP a požárně bezpečnostních zařízení

 • rozmístění a druhy PHP, rozmístění pož. hydrantů a způsob jejich použití
 • umístění hlavních uzávěrů energií
 • seznámení s únikovými cestami a východy

Dále seznámení s:

 • Evakuačním plánem (textová a graf. část, únikové východy)
 • Požárním řádem
 • Zákazem kouření
 • Požárně poplach. směrnicí
 • Rozmístění hasební techniky a použití

Bezpečnostní pravidla při pohybu v areálu:

 1. V celém areálu Technovit a.s. je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 2. Vstup do areálu je povolen pouze v doprovodu zástupce Technovit a.s.
 3. Osoby, které se nacházejí v areálu závodu se souhlasem Technovit a.s. se zde mohou pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance L.V. a.s., který zajišťuje provoz daného pracoviště nebo provozu a absolvoval školení PO a BOZP.
 4. Do míst označených jako prostory s nebezpečím výbuchu (vždy označeno žlutým trojúhelníkem se značkou „EX“) nesmí vstupovat žádné osoby bez doprovodu pověřeného zaměstnance L.V. a.s., který absolvoval školení Ochrana před výbuchem. Do těchto prostor platí přísný zákaz nošení el. zařízení, která nejsou určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
 5. Vstup do areálu Technovit a.s. pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek a jejich vnášení (dovoz) je přísně zakázáno. Též je přísně zakázáno požívání omamných látek a alkoholických nápojů v celém areálu společnosti.
 6. Při pohybu na určených komunikacích a v prostoru pro skladování lahví věnujte zvýšenou pozornost pohybu manipulačních vozíků a vozidel.
 7. Pokud zjistíte v průběhu svého pobytu nebezpečí ohrožení zdraví, možnost vzniku požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečných plynů, upozorněte na tuto situaci neprodleně doprovázejícího zaměstnance L.V a.s.
 8. V případě vyhlášení nouzového stavu (poplachu) se evakuujte společně se svým doprovodem na vyhrazené místo před hlavní vstup a vyčkejte dalších pokynů.
 9. Do areálu je zakázán vstup osobám mladším 15-ti let, s výjimkou organizovaných exkurzí a návštěv.
 10. V případě nejasností nebo dotazu kontaktujte osobu, která Vás doprovází.
 11. Ochranné pracovní pomůcky dodány vlastním zaměstnavatelem. Jedná se zejména o ochrannou obuv s vystuženou špicí a ochranné brýle při pohybu v hale preparace, reflexní vestu pak v celém areálu společnosti.

Naši klienti